Условия
   
  << към начало
  При допълнителни въпроси относно тази тема пишете на: admin@namerimi.org  
     
 
регистрирани: 61289
нови профили: 18
онлайн: 10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
прочетете преди регистрация:
 
за сайта за потребители до 18 год. общи условия
Oбщи условия и условия за ползване
 

Общи разпоредби

- Сайтът namerimi.org e, създаден в съответствие със законодателството на Република България, и е предназначен да дава възможност на своите потребители да осъществят контакт помежду си с цел – намиране на интимен партньор.
- Осъществяването на какъвто и да е контакт между потребителите, в резултат на посредничеството на namerimi.org не е обвързано със заплащане от страна на потребителите в полза на сайта. Предоставянето на сексуални услуги срещу заплащане чрез namerimi.org е забранено.
- Namerimi.org предоставя на потребителите срещу регистрация, а когато това е предвидено – и срещу заплащане, ползването на определени услуги. Платените услуги не са свързани с извършването на сексуални услуги срещу заплащане в полза на собствениците на сайта или на трети лица.

Регистрация на потребител

- За да използва услугите, предоставяни от namerimi.org потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия. Ако потребителят е непълнолетен, той декларира и съгласието на родител/настойник. Ползването на namerimi.org от малолетни лица е  забранено.

- Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и др., изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. По този начин и Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. - Namerimi.org има право да заличи регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни.
- При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите на сайта. В случай, че потребителското име вече е заето /има друг потребител с такова име/, той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. Сайта не носи отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.
- Сайта си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. Данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане по висящ правен спор.

 

Общи

- Регистрацията на потребител в namerimi.org има силата на съгласие за сключване на договор между него и сайта. Незабавно след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя и което представлява потвърждение за сключване на договора.
- Когато абонатът желае да използва някоя от платените услуги, предоставяни чрез namerimi.org, той прави конкретна заявка въз основа на сключения между страните договор. За платената заявка се прилагат правилата на настоящите общи условия, доколкото за съответната услуга не е предвидено друго. Namerimi.org предоставя на потребителя достъп до заявената платена услуга в разумен срок след плащане на цената.
- В случай, че заплащането на съответна услуга се извършва чрез изпращането на SMS, с изпращането на SMS се счита, че потребителят е сключил отделен договор, който влиза в сила след въвеждане от абоната на получения от него код. В случай, че абонатът не въведе получения код в 24 часов срок от получаването му, договорът се счита за прекратен.

 

Услуги.

 

Безплатни услуги
- Сайта предоставя за ползване на потребителите определени услуги само срещу регистрация, като за тях не изисква заплащане. Това са всички услуги в които не е опоменато заплащане чрез смс или чрез друга система за картови разплащания.

Платени услуги.

- Namerimi.org предоставя ползването на определени платени услуги, за които освен регистрация се изисква заявяване и заплащане на определена цена от потребителя.
- Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и са изрично описани на съответното място. Ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок. Всички цени са с включен ДДС.
- В случай на промяна на условията за ползване на определена платена услуга, промяната не засяга правата на потребителите, които са заплатили услугата преди въвеждането на промяната.

Права и задължения на Сайта

- Namerimi.org се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, съобразно настоящите Общи условия.
- Namerimi.org няма задължение да контролира съдържанието на материалите, публикувани, както и за посегателства срещу авторските права върху последните.
- Namerimi.org има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на сайта или на трети лица и нарушават законодателството на Република България.
- Namerimi.org има право, но не и задължение да заличи от материали, които имат нецензурно съдържание, които накърняват права на интелектуална собственост или по какъвто и да било начин нарушават законодателството на Република България.
- Namerimi.org има право да прекрати предоставянето на определени услуги, като се задължава да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет-страницата, публикувано не по-късно от 7 дни преди прекратяване на услугата.

Права и задължения на потребителите

- Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от namerimi.org, при спазване на настоящите общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги.
- Потребителят няма право по всяко време, да променя предоставените от него данни, с изключение на паролата си за достъп до сайта, критериите си за търсене на резултати, общи настройки и снимки. Всички останали промени по данните в профила могат да бъдат направени само чрез предвидените от сайта възможностти. Това ограничение е сцел запазването на истинност на предоставените данни и по нататъчната им обработка за общите цели на сйта.
- Потребителят може да ползва информацията, публикувана в namerimi.org за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
- Потребителят се задължава да не публикува в namerimi.org материали, които:

* накърняват права върху интелектуалната собственост
* имат нецензурно съдържание, освен ако ги е означил като такива
* съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица
* имат рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на сайта.
* противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.

Отговорност

- С оглед на факта, че namerimi.org е сайт за безплатен контакт между потребителите на сайта с цел намирането на подходящ  партньор, Сайта не носи отговорност за съдържанието на публикуваните профили, за истинността и актуалността им. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на неистинност или неактуалност на даден профил, отговорността за това се носи от публикувалия го потребител.
- С оглед на факта, че коментарите относно потребителите на сайта, публикувани в namerimi.org са мнения на други потребители, сайта не носи отговорност за конкретните съдържанието на коментарите. В случай, че дадено лице се чувства засегнато от публикуван за него коментар, отговорността за това следва да се понесе от лицето, публикувало коментара.

Информация.

- Namerimi.org има право да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
- Namerimi.org се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Namerimi.org се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.

Прекратяване на договора

- Всяка от страните може да прекрати настоящия договор с едноседмично предизвестие до другата страна.
- В случай, че някоя от страните по договора не изпълни някое от задълженията си по него, другата страна може да прекрати договора без предизвестие.
- Настоящият договор се прекратява автоматично при прекратяване на дейността на сайта, както и при постигане на съгласие за прекратяване от двете страни.

Допълнителни разпоредби

- За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
- Всички противоречия, възникнали между namerimi.org и потребителите  ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.

 
 
 
  | © 2009 екип | реклама | зa потребители до 18 г.